ai??zJe bod hodnAi?? nebo mA?lo?ai??? Tuto otA?zku jsme si nejenom my, ale i soupeAi?? zAi??BechynAi?? mohli poloA?it po zA?vAi??reA?nAi??m hvizdu rozhodA?Ai??ho Pince.

BechynAi??, kterA? zatAi??m jeA?tAi?? neprohrA?la a vyhAi??Ai??vala se na druhAi??m mAi??stAi?? tabulky, si pAi??ijela na VAi??trovy svojAi?? sAi??rii prodlouA?it. My jim naopak tuto A?A?A?ru chtAi??li pAi??ekazit a pokukovali jsme po druhAi?? pAi??Ai??A?ce (v pAi??Ai??padAi?? vA?hry).

Od zaA?A?tku bylo vidAi??t, A?e nikdo nechce udAi??lat chybu. AA? do 25. minuty mAi??l soupeAi?? mAi??rnAi??jA?Ai?? pAi??evahu a kombinaA?nAi?? nA?s pAi??ehrA?val. Po zahAi??Ai??vacAi?? pA?lhodince jsme zaA?ali pAi??ebAi??rat iniciativu a zejmAi??na agilnAi?? DvoAi??A?k dAi??lal soupeAi??i velkAi?? problAi??my. Nejprve po zavA?hA?nAi?? stopera hostAi?? mAi??Ai??il sA?m na brankA?Ai??e, coA? mu ovA?em na poslednAi?? chvAi??li skluzem pAi??ekazil levA? obrA?nce BechynAi??. PotAi?? po pAi??istrA?enAi?? od SmrA?e pA?lil do velice dobAi??e vybAi??hnuvA?Ai??ho brankA?Ai??e.

NA?A? zvyA?ujAi??cAi?? se tlak vystupA?oval ve 40. minutAi??. Po stAi??ele, kterA? mAi??Ai??ila do brA?ny za jiA? pAi??ekonanAi??ho brankA?Ai??e, zaskoA?il hostujAi??cAi?? kapitA?n a reflexivnAi?? mAi??A? vyrazil rukou nad brA?nu. VAi??tu chvAi??li nemohlo nA?sledovat nic jinAi??ho neA? A?ervenA? karta a pokutovA? kop. KAi??mAi??A?i se postavil ChlA?dek a nekompromisnAi??ai??i??nechal vyniknout gA?lmana BechynAi?? a penaltu nepromAi??nil. Konec prvnAi??ho poloA?asu 0:0.

Ve druhAi??m poloA?ase jsme velice brzy A?li do vedenAi??, kdyA? se po stAi??ele DvoAi??A?ka vAi??50. minutAi?? dostal k mAi??A?i dobAi??hajAi??cAi?? SmrA? a dal vedoucAi?? gA?l.

Stav 1:0 nA?s uspokojil takovA?m zpA?sobem, A?e jsme pAi??estali vyvAi??jet iniciativu smAi??rem dopAi??edu a mysleli si, A?e uA? to ai???nAi??jak ukopemai???. PrvnAi??m varovA?nAi??m byl vyrovnA?vacAi?? gA?l, kdy po povedenAi?? akci hostA? zAi??58. Minuty, proA?el mAi??A? zAi??levAi?? strany pAi??es celAi?? vA?pno a hostujAi??cAi?? A?toA?nAi??k vyrovnal.

DruhAi?? vA?raznAi?? zavA?hA?nAi?? pAi??iA?lo vAi??72. minutAi?? z rohovAi??ho kopu. NeobsazenA? hostujAi??cAi?? hrA?A? na zadnAi?? tyA?i trefuje rA?nu z ai???volejeai??? a my prohrA?vA?me 1:2. Tahle ai???fackaai??? nA?s probrala takovA?m zpA?sobem, A?e jsme soupeAi??e zatlaA?ili na polovinu hAi??iA?tAi?? a tAi??mAi??Ai?? jim nepA?jA?ovali mAi??A?.

KdyA? uA? se neujala ani dobAi??e mAi??Ai??enA? stAi??ela DvoAi??A?ka, kterou Albrecht vyrazil na roh, musela pAi??ijAi??t na Ai??adu nejen facka, ale i trocha boxerskAi?? vloA?ky, aby nA?m to pomohlo ke kA?A?enAi??mu vyrovnA?nAi??.

VA?e zaA?alo v 89. MinutAi??. To MT10 zatA?hl za ruA?nAi?? brzdu a skluzem fauloval bechyA?skAi??ho unikajAi??cAi??ho hrA?A?e. Po vzA?jemnAi?? vA?mAi??nAi?? nA?zorA? a postrkovA?nAi??, MT10 dA?vA? hlaviA?ku svAi??mu novAi??mu kamarA?dovi. TAi??m se vytvoAi??il hlouA?ek hrA?A?A? a strhla se MELA. Po vzoru NHL hrA?A?i ai???odhodily rukaviceai??? a zaA?aly si ruA?nAi?? a struA?nAi?? vysvAi??tlovat pAi??edchozAi?? vzA?jemnAi?? souboje. Aby to nebylo lAi??to nAi??kterA?m fanouA?kA?m zAi??BechynAi?? a VAi??trov, tak se jali pAi??Ai??leA?itosti a svoji chvilku slA?vy si takAi?? pAi??ibAi??hli na hAi??iA?tAi?? uA?Ai??t. Po uklidnAi??nAi?? vA?A?nAi??, kdy se do boxerskAi?? vloA?ky zapojilo celkem 8 hrA?A?A?, 4 fanouA?ci, 2 psi, kos a A?Ai??A?ala, rozhodA?Ai?? Pinc nepochopitelnAi?? udAi??lil po jednAi?? A?lutAi?? kartAi?? na kaA?dAi?? stranAi??.

KdyA? uA? to vypadalo na naA?i prohru, vzal si vAi??nastavenAi??m A?ase mAi??A? JelAi??nek a zAi??dobrA?ch 25 metrA? napAi??A?hl svoji pravaA?ku a trefil neomylnAi?? A?ibenici Albrechtovi svatynAi??. 2:2 konec utkA?nAi??.

Na zA?vAi??r by se sluA?elo Ai??Ai??ct, A?e zA?pas rozhodnAi?? nenudil. Po utkA?nAi?? se Sokole SAs to byl nA?A? druhA? nejlepA?Ai?? vA?kon, ke kterAi??mu urA?itAi?? pAi??ispAi??la velice dobAi??eAi??hrajAi??cAi?? BechynAi??.

A tak tedy. ai??zJe bod hodnAi?? nebo mA?lo?ai???

Komentáře nejsou povoleny.